You are here

Public Libraries Monthly Report

 
1 Start 2 ICT 3 Collection 4 Library Client Services 5 Preview 6 Complete
Para sa anong buwan ang pagsagot ng report na ito?
Rehiyong kinabibilangan
Sino ang sumasagot ng report na ito? (Huling Pangalan, Unang Pangalan, GI)
Ano ang pangalan ng aklatan? (Kumpletong pangalan ng aklatan)
Ilan ang bumisita sa aklatan para sa buwan na ito?
Ilan ang bumisitang lalaki sa aklatan?
Ilan ang bumisitang babae sa aklatan?
Outreach services

Copyright © 2011-2020. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness