You are here

Paano Gumawa ng Account sa INS-POAS?

Sa mga nais magkaroon ng Account sa INS-POAS, sundin lamang ang mga simpleng hakbang na ito:

                                                     

1. Magtungo sa ins-poas.nlp.gov.ph/user/register

2. Piliin kung alin ang aplikasyon na nais gawin. Punan ang lahat ng imposramsyon na kinakailangan.

3. Maglakip na pdf na kopya ng NBDB Certificate kung ito ang unang beses sa pagkuha ng ISBN. Para sa mga dati nang kumukuha ng ISBN, mag-aapply ng iSSN at ISMN, hindi na kailangan maglakip ng certificate.

4. Basahin at i-accept ang "Terms and Conditions" at i-click ang "Create New Account" button upang maisumite ang iyong aplikasyon.

5. Maghintay ng Email Notification patungkol sa approval at activation. Maaari ding tingnan sa Spam o iba pang folder kapag wala ito sa inbox.

6. Sundin ang instruction na nakasaad sa Email Notification.

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal