You are here

Online Forum - Women’s Month Celebration

                                                                               

Makikibahagi ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa Online Forum Series na pangangasiwaan ng Philippine Commission on Women bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan 2021 na may temang “Juana Laban sa Pandemanya: Kaya!”

Tatalakayin ang kontribusyon at gampanin ng kababaihan sa panahon ng pagharap sa hamon ng Covid-19 sa bansa, gayundin ang ilang isyu sa karapatan sa impormasyon at paggawa. Nakatakda ang serye ng forum sa Marso 3, 8, 17, 23 at 31, 2021 at matutunghayan ang live streaming sa PCW Facebook page, ganap na 1:00 ng hapon.

Para sa kumpletong impormasyon bisitahin ang facebook.com/PCWgovph at PCW website sa

www. pcw.gov.ph

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal